Новини

Звернення Митрополита Епіфанія з приводу нападу на Україну UA/EN/GR

24 Лютого 2022

Дорогі брати і сестри!

Попри тривалі, щирі, наполегливі зусилля України та всієї міжнародної спільноти стався неспровокований, підступний, цинічний напад Росії та Білорусі на Україну.

Наше спільне завдання – дати відсіч ворогу, захистити рідну землю, наше майбутнє і майбутнє нових поколінь від тиранії, яку агресор прагне принести на своїх штиках.

На нашому боці – правда. Тому ворог, з допомогою Божою та за підтримки всього цивілізованого світу, буде переможений.

Наше завдання зараз – згуртуватися, витримати перший удар, не піддаватися паніці. Ми віримо в промисел Божий і перемогу правди. Ми довіряємо нашим Збройним силам, нашим захисникам. Молитвою ми з усіма тими, хто на передньому краї боротьби з агресором.

Надзвичайно важливо не піддаватися на можливі внутрішні провокації, підтримувати порядок, виконувати розпорядження державної та військової влади України.

Всюди, де це можливо, прошу духовенство та вірних регулярно підносити свої молитви за Україну, за перемогу, за наших воїнів. Благословляю читати Акафіст до Покрова Пресвятої Богородиці та інші відповідні молитовні прохання.

Звертаюся до міжнародної спільноти, до всіх релігійних лідерів світу із закликом підтримати Україну, змусити Росію та Білорусь негайно припинити агресію. Прошу про це всіх людей доброї волі.

Ті, хто розпочав і веде агресивну війну проти України, повинні знати, що за законом Божим та за законами людськими вони – вбивці та злочинці. І за їхній злочин вони дадуть відповідь перед Всевишнім та перед людством, не уникнувши осуду та покарання.

Дорогі брати і сестри!

Як Предстоятель я перебуваю з вами, виконую свої обов’язки. В міру розвитку подій буду інформувати вас.

«Не бійтеся, стійте – і побачите спасіння Господнє, яке Він сотворить вам нині […]; Господь буде поборювати за вас, а ви будьте спокійні» (Вих. 14:13-14).

Українці – миролюбний, але сильний духом і вірою народ. Ми віримо: насилля і зброя, які беззаконно спрямовуються нині проти нас, обернуться гнівом Божим і мечем проти агресора. Бо всі злочинні наміри відомі Богові, як сказано: «Задумуйте задуми, але вони руйнуються; говоріть слово, але воно не збудеться: бо з нами Бог!» (Іс. 8: 10). Нехай справдяться на підпалювачах війни та нападниках слова Спасителя: «Всі, хто візьме меч, від меча і загинуть» (Мф. 26:52).

З молитвою на вустах, з любов’ю до Бога, до України, до ближніх, борімося проти зла – і побачимо перемогу.

Закликаю на українську державу, на воїнів, які захищають Україну, та на весь наш народ Господнє благословення!

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

Епіфаній,
Митрополит Київський і всієї України
24 лютого 2022 р.

——————————————————————————————————————————–

Dear brothers and sisters!

Despite the long, sincere, and persistent efforts of Ukraine and the entire international community, there has been an unprovoked, insidious, cynical attack by Russia and Belarus on Ukraine.

Our common mission is to repel the enemy, to protect our homeland, our future, and the future of the new generations from the tyranny that the attacker seeks to bring with his bayonets.

The truth is on our side. Therefore, the enemy, with the help of God and with the support of the whole civilized world, will be defeated.

Our task now is to unite, to withstand the first blow, not to panic. We believe in God’s providence and the victory of truth. We trust our Armed Forces, our defenders. We pray for all those who are in the front line of the fight against the attacker.

It is extremely important not to succumb to possible internal challenges, to maintain order, to carry out the orders of the state and military authorities of Ukraine.

Where possible, I call on the clergy and the faithful to regularly offer their prayers for Ukraine, for victory, for our soldiers. I bless you to pray with the Akathist Hymn for the intercession of the Most Holy Theotokos and with other similar prayers.

I call on the international community, all the religious leaders of the world, to support Ukraine, to force Russia and Belarus to stop the attack immediately. I ask all people of goodwill to do this.

Those who have started and are waging an aggressive war against Ukraine should know that according to God’s law and human laws, they are murderers and criminals. And for their crime, they will speak before God and before humanity, without escaping condemnation and punishment.

Dear brothers and sisters!

As Primate of the Orthodox Church of Ukraine, I am with you, performing my duties. As the events unfold, I will keep you informed.

“Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today·[…] The Lord will fight for you; you need only to be still” (Exodus 14: 13-14).

The Ukrainians are a peaceful people, but strong in spirit and faith. We believe that the violence and weapons that are turned illegally against us today will turn into the wrath of God and a sword against the attacker. For all criminal intentions are known to God, as it is written, “Devise your strategy, but it will be thwarted; propose your plan, but it will not stand, for God is with us.” (Is. 8:10). May the words of the Savior be fulfilled to the instigators of war and to the invaders: “for all who draw the sword will die by the sword.” (Matt. 26:52).

With prayer on our lips, with love for God, for Ukraine, for those around us, we fight against evil – and we will see victory.

I invoke God’s blessing on the Ukrainian state, on the soldiers defending Ukraine, and on all our people!

May the Great God, the One, save Ukraine for us!

† Epifaniy

Metropolitan of Kyiv and All Ukraine

February 24, 2022

——————————————————————————————————————————–

Μήνυμα Ενότητας και Επαγρύπνησης του Μητροπολίτη Κιέβου Επιφανίου για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Παρά τις μακρές, ειλικρινείς και επίμονες προσπάθειες της Ουκρανίας και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, υπήρξε μια απρόκλητη, ύπουλη, κυνική επίθεση από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία κατά της Ουκρανίας.

Κοινή μας αποστολή είναι να αποκρούσουμε τον εχθρό, να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, το μέλλον μας και το μέλλον των νέων γενεών από την τυραννία που επιδιώκει να επιφέρει ο επιτιθέμενος με τις ξιφολόγχες του.

Η αλήθεια είναι με το μέρος μας. Επομένως, ο εχθρός, με τη βοήθεια του Θεού και με την υποστήριξη όλου του πολιτισμένου κόσμου, θα ηττηθεί.

Καθήκον μας τώρα είναι να ενωθούμε, να αντέξουμε το πρώτο χτύπημα, όχι να πανικοβληθούμε. Πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού και στη νίκη της αλήθειας. Εμπιστευόμαστε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους υπερασπιστές μας. Προσευχόμαστε για όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του επιτιθέμενου.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην υποκύψουμε σε πιθανές εσωτερικές προκλήσεις, να διατηρήσουμε την τάξη, να εκτελούμε τις εντολές των κρατικών και στρατιωτικών αρχών της Ουκρανίας.

Όπου είναι δυνατόν, ζητώ από τον κλήρο και τους πιστούς να κάνουν τακτικά τις προσευχές τους για την Ουκρανία, για τη νίκη, για τους στρατιώτες μας. Σας ευλογώ να προσευχηθείτε με τον Ακάθιστο Ύμνο για τη μεσιτεία της Υπεραγίας Θεοτόκου και με άλλες παρόμοιες προσευχές.

Κάνω έκκληση στη διεθνή κοινότητα, σε όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες του κόσμου, να στηρίξουν την Ουκρανία, να αναγκάσουν τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να σταματήσουν αμέσως την επίθεση. Ζητώ από όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης να το κάνουν αυτό.

Όσοι ξεκίνησαν και διεξάγουν έναν επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με το νόμο του Θεού και τους ανθρώπινους νόμους, είναι δολοφόνοι και εγκληματίες. Και για το έγκλημά τους θα δώσουν λόγο ενώπιον του Υψίστου και ενώπιον της ανθρωπότητας, χωρίς να γλιτώσουν την καταδίκη και την τιμωρία.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Ως Προκαθήμενος, είμαι μαζί σας, εκτελώντας τα καθήκοντά μου. Καθώς εξελίσσονται τα γεγονότα, θα σας κρατάω ενήμερους.

«Μη φοβάστε· σταθείτε, και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, που θα κάνει σε σας σήμερα· […] ο Κύριος θα πολεμήσει για σας· και εσείς θα μένετε ήσυχοι» (Έξοδος 14:13-14).

Οι Ουκρανοί είναι ένας ειρηνικός λαός, αλλά ισχυρός σε πνεύμα και πίστη. Πιστεύουμε ότι η βία και τα όπλα που στρέφονται παράνομα εναντίον μας σήμερα θα μετατραπούν σε οργή Θεού και σπαθί εναντίον του επιτιθέμενου. Γιατί όλες οι εγκληματικές προθέσεις είναι γνωστές στον Θεό, όπως έχει γραφτεί: «Boυλευθείτε βoυλή, και θα ματαιωθεί· μιλήστε έναν λόγo, και δεν θα σταθεί· δεδομένου ότι, μαζί μας είναι o Θεός» (Ησ. 8:10). Ας εκπληρωθούν τα λόγια του Σωτήρος στους εμπνευστές του πολέμου και των εισβολέων: «επειδή, όλοι όσοι πιάσουν μάχαιρα, με μάχαιρα θα πεθάνουν» (Ματθ. 26:52).

Με την προσευχή στα χείλη μας, με αγάπη για τον Θεό, για την Ουκρανία, για τους πλησίον μας, πολεμάμε ενάντια στο κακό – και θα δούμε τη νίκη.

Επικαλούμαι την ευλογία του Θεού στο Ουκρανικό κράτος, στους στρατιώτες που υπερασπίζονται την Ουκρανία και σε όλο τον λαό μας!

Ο Μέγας Θεός, ο Ένας, σώσε την Ουκρανία για εμάς!

† Επιφάνιος

Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας

24 Φεβρουαρίου 2022