Новини

UA/EN/GR Звернення Митрополита Епіфанія (26 лютого 2022 р.)

26 Лютого 2022

Дорогі брати і сестри!

Вже третю добу Україна успішно обороняється, захищаючи свою свободу і своє майбутнє від тиранії, яку хоче нам нав’язати Путін.

Ми можемо пишатися тим, що як народ гідно складаємо цей важкий іспит на громадянську і духовну зрілість, на людяність. Ми захищаємо не лише себе, але і решту Європи та весь цивілізований світ від кривавих марень очільника Росії.

У цій боротьбі найкращі сини та дочки України віддають своє життя. Гинуть від рук окупантів мирні мешканці. Сьогодні, в день спільної молитви за померлих, ми згадуємо всіх, хто загинув від рук російського агресора. Царство Небесне їм, вічна пам’ять і слава!

Україна і світ не забудуть злочинів, які чинили та продовжують чинити окупанти. Після перемоги обов’язково має відбутися Нюрнберг-2 над тими кремлівським злодіями, які поставили людство на межу Третьої Світової війни.

В ці дні з особливою силою звучить наша молитва за Україну, за воїнів, за перемогу і мир. Ми просимо також Господнього благословення, мудрості та стійкості духу для нашого Президента Володимира Зеленського, для керівників державної та місцевої влади, для всіх, на кому лежить тягар керування у ці темні часи.

Найщиріша подяка нашим дипломатам, світовому українству та всім друзям у вільному світі, хто цілодобово діє, щоби зупинити агресора і повернути мир Україні. Сьогодні узгоджені чергові кроки з посилення санкцій для Росії та надання допомоги нашій державі. Закликаю лідерів вільного світу не зупинятися, робити все нові й нові кроки, доки агресор не буде змушений припинити свій злочин.

Звертаюся до нашого духовенства: там де це можливо, організуйте читання Псалтиря, акафістів, молебнів за воїнів та Україну. Нехай молитва не замовкає ані на мить. Також прошу посильно допомагати нашим військовослужбовцям, силам територіальної оборони, місцевим громадам перенести ці важкі дні.

Частина України зараз перебуває під тимчасовою окупацією ворога. Тому благословляю духовенству діяти відповідно до обставин: якщо можливо – звершувати богослужіння, якщо ні – виконувати свій пастирський і громадянський обов’язок в інший спосіб.

Завтра – неділя про Страшний суд. Це нагадування всім: ніхто не уникне відповідальності. Праведні отримають винагороду, а грішники – вічні муки. Борімося, бо на нашому боці правда, Господь нас нагородить перемогою!

Закликаю на весь український народ, на військо, на Президента Боже благословення!

Слава Ісусу Христу! Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

***

February 26, 2022

Appeal of The Primate of The Orthodox Church of Ukraine, His Beatitude Metropolitan Epiphaniy

Dear Brothers and Sisters!

For the third day, Ukraine has successfully resisted and defended its freedom and its future from the tyranny that President Putin would like to inflict on us.

We can be proud that we as a nation have honorably answered to this test of our national and spiritual maturity. We are defending not only ourselves but the whole civilized world from the blood soaked delirium of the leader of Russia.

In this battle, the greatest sons and daughters of Ukraine are sacrificing their lives. Innocent citizens are being killed at the hands of the occupying forces.
Today on this day when we together pray for the dead, we remember those who have died at the hands of the aggressor. God’s Heavenly Kingdom, Memory Eternal and Glory to them!

Ukraine and the world will not forget the crimes that the enemy has perpetrated and continue to perpetrate. After our victory there must be Neuremburg #2 against the kremlin leaders who have committed war crimes and have placed humanity at the brink of a Third World War.

Throughout these days, our prayers must sound with greater strength for Ukraine, it’s defenders, army, victory and peace! We also ask for God’s blessings, smart guidance and firm resolve for our President Volodymyr Zelensky, the leadership of our national and local governments, and for all of those who have the weight of leadership placed on them during these dark times.

Our sincerest thanks to our diplomats, Ukrainians and our friends throughout the world who are working continuously through the day and night to stop the aggressor and return peace to Ukraine. Today there have been additional steps and sanctions enacted on Russia. In addition greater aid to Ukraine has also been enacted. I call on the world leaders not to stop, please continue to add newer and additional steps until the aggressor is forced to stop its criminal activity.

I appeal to our clergy: where it is possible, organize the reading of the Psalms, akathists, molebens for our defenders and for Ukraine. Do not let the prayer silence even for a minute. In addition, please help with greater attention those serving in our armed forces, the forces protecting our territories and our local citizens to overcome these times.

A portion of Ukraine is currently are under temporary occupation of the enemy. Therefore, I bless the clergy to act according to the situation: If possible to conduct worship services. If not, to perform their pastoral and community obligations in other ways.

Tomorrow, is the Sunday about The Last Judgement. This is a reminder to all: no one will avoid responsibility. The righteous will be awarded, the sinners – will have eternal suffering. We fight, because truth is on our side, God will grant us victory!

I call blessings upon the whole Ukrainian Nation, our armed forces and our President!

Glory to Jesus Christ!

O Great God, Eternal! For us Ukraine do protect!

***

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Για τρίτη μέρα, η Ουκρανία αντιστάθηκε με επιτυχία και υπερασπίστηκε την ελευθερία της και το μέλλον της από την τυραννία που θα ήθελε να μας επιβάλει ο Πρόεδρος Πούτιν.

Μπορούμε να είμαστε περήφανοι που ως έθνος απαντήσαμε τιμητικά σε αυτή τη δοκιμασία της εθνικής και πνευματικής μας ωριμότητας. Δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τους εαυτούς μας αλλά ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο από το αιματοβαμμένο παραλήρημα του ηγέτη της Ρωσίας.Σε αυτή τη μάχη, οι μεγαλύτεροι γιοι και κόρες της Ουκρανίας θυσιάζουν τη ζωή τους. Αθώοι πολίτες σκοτώνονται στα χέρια των δυνάμεων κατοχής.

Σήμερα, αυτήν την ημέρα που προσευχόμαστε μαζί για τους νεκρούς, θυμόμαστε αυτούς που πέθαναν στα χέρια του επιτιθέμενου. Η Ουράνια Βασιλεία του Θεού, Αιώνια Μνήμη και Δόξα σ’ αυτούς!Η Ουκρανία και ο κόσμος δεν θα ξεχάσουν τα εγκλήματα που έχει διαπράξει και συνεχίζει να διαπράττει ο εχθρός. Μετά τη νίκη μας πρέπει να υπάρχει το Νευρεμβούργο # 2 ενάντια στους ηγέτες του Κρεμλίνου που έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και έχουν βάλει την ανθρωπότητα στα πρόθυρα ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, οι προσευχές μας πρέπει να ακούγονται με μεγαλύτερη δύναμη για την Ουκρανία, τους υπερασπιστές, τον στρατό, τη νίκη και την ειρήνη! Ζητούμε επίσης τις ευλογίες του Θεού, την έξυπνη καθοδήγηση και τη σταθερή αποφασιστικότητα για τον Πρόεδρό μας Volodymyr Zelensky, την ηγεσία των εθνικών και τοπικών μας κυβερνήσεων και για όλους εκείνους που έχουν το βάρος της ηγεσίας σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς.

Ευχαριστούμε θερμά τους διπλωμάτες μας, τους Ουκρανούς και τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο που εργάζονται συνεχώς μέρα και νύχτα για να σταματήσουν τον επιτιθέμενο και να επιστρέψουν την ειρήνη στην Ουκρανία. Σήμερα έχουν επιβληθεί πρόσθετα βήματα και κυρώσεις στη Ρωσία. Επιπλέον, έχει επίσης θεσπιστεί μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία. Καλώ τους παγκόσμιους ηγέτες να μην σταματήσουν, παρακαλώ συνεχίστε να προσθέτετε νεότερα και πρόσθετα βήματα έως ότου ο επιτιθέμενος αναγκαστεί να σταματήσει την εγκληματική του δραστηριότητα.

Απευθύνω έκκληση στον κλήρο μας: όπου είναι δυνατόν, οργανώστε την ανάγνωση των Ψαλμών, ακάθιστες, μολέμπες για τους υπερασπιστές μας και για την Ουκρανία. Μην αφήνετε την προσευχή να σωπάσει ούτε λεπτό. Επιπλέον, παρακαλούμε βοηθήστε με μεγαλύτερη προσοχή όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις μας, τις δυνάμεις που προστατεύουν τις περιοχές μας και τους ντόπιους πολίτες μας να ξεπεράσουν αυτές τις στιγμές.

Ένα τμήμα της Ουκρανίας βρίσκεται επί του παρόντος υπό προσωρινή κατοχή από τον εχθρό. Ως εκ τούτου, ευλογώ τον κλήρο να ενεργεί σύμφωνα με την κατάσταση: Εάν είναι δυνατόν να διεξάγει λατρευτικές εκδηλώσεις. Αν όχι, να εκτελούν τις ποιμαντικές και κοινοτικές τους υποχρεώσεις με άλλους τρόπους.

Αύριο, είναι η Κυριακή για την Εσχάτη Κρίση. Αυτή είναι μια υπενθύμιση σε όλους: κανείς δεν θα αποφύγει την ευθύνη. Οι δίκαιοι θα βραβευτούν, οι αμαρτωλοί – θα έχουν αιώνια βάσανα. Αγωνιζόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι με το μέρος μας, ο Θεός θα μας δώσει τη νίκη!Καλώ ευλογίες σε ολόκληρο το Ουκρανικό Έθνος, τις ένοπλες δυνάμεις μας και τον Πρόεδρό μας!

Δόξα στον Ιησού Χριστό!

Ω Μέγας Θεός, Αιώνιος! Για εμάς η Ουκρανία προστατεύει!