Новини

UA/EN Звернення митрополита Сімферопольського і Кримського Климента до Генеральної Асамблеї ООН

04 Листопада 2020

Шановний Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй пане Антоніу  Гутерреш.

Шановні представники країн Організації Об’єднаних Націй. Пані  та панове.

Право на релігійну свободу і віросповідання є невід’ємною частиною людини і основою демократичних країн.

Устав ООН гарантує свободу віросповідання, рівність прав, незалежно від релігійних переконань і право кожному проповідувати свою релігію і відправляти свої обряди і задовольняти свої релігійні потреби.

До 2014 року на території Криму діяло 49 релігійних громад, які належали до Української Православної Церкви Київського Патріархату, після 15 грудня 2018 року до Православної Церкви України.

Сьогодні на території Криму залишилось шість релігійних громад Православної Церкви України. з них три під загрозою припинення існування.

Своє право молитися в Українській Церкві ми шість років виборюємо в російських судах і в Європейському суді з прав людини. Більше двадцяти судових процесів, і жодний російський суд не прийняв рішення, яке захищало б права православних українців Криму.

Понад 70 прихожан кримської єпархії звернулись в комітет ООН з прав людини в Женеві з проханням захистити їх право на релігійну свободу в Криму. Вони чекають захисту і підтримки.

Сьогодні під загрозою закриття головний кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги в місті Сімферополі.

Влада Криму через суди вимагає закрити собор, а приміщення повернути міністерству майнових і земельних відносин Криму. Приміщення першого поверху вже відібрані на користь міністерства.

Адміністрація міста Євпаторії через судових виконавців вимагає від мене розібрати церкву, сплатити судові витрати понад 50 000 рублів і повернути земельну ділянку у 25 квадратних метрів місту.

Я корінний кримчанин, я народився і виріс в Криму. Мого прадіда в 1932 році радянська влада позбавила всього майна і вислала до Архангельська, у 1944 році частину моєї родини тільки за те, що вони були кримськими болгарами депортували за Урал. Сьогодні, тільки за те, що я українець і служу в Православній Церкві України, мене позбавляють права молитися в своїй Українській Церкві в Криму.

25 років разом з українцями Криму ми докладали зусилля, щоб в Криму була Православна Церква України.

Я шість років, неодноразово звертався як до кримської влади, так і до президента Російської Федерації з проханням зберегти кафедральний собор рівноапостольних Володимира і Ольги в місті Сімферополі і дати мені можливість молитися в цьому соборі до закінчення моїх земних днів.

Моє звернення окреслює стан українців Криму, що проживають на кримському півострові.

Спочатку було відібрано право отримувати інформацію українською, потім ліквідували право на освіту українською мовою, потім українську культуру – тепер Українську Церкву.

Питання, що я сьогодні підіймаю – це питання виключно прав та свобод українців мати свою Українську Церкву в Криму.

Прошу представників країн ООН невідкладно почати вести перемовини з Російською Федерацією щодо вирішення цих проблем. Ми потерпаємо від свавілля і байдужості.

Стурбованість – це не той шлях вирішення проблеми, який сьогодні присутній у всіх заявах українських та міжнародних організацій.

Нам потрібне практичне рішення, що буде забезпечувати наше конституційне право в Криму молитися в наших храмах Православної Церкви України українською мовою за свій народ і свою державу.

Прошу захистити права і свободи релігійної громади Православної Церкви України в Криму.

***

Distinguished Secretary-General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres.

Distinguished Representatives of the United Nations Member States.

I appeal to you to protect the Orthodox Church of Ukraine in Crimea.

Freedom of religion and belief is an integral part of human and the basis of democratic countries.

The UN Charter guarantees freedom of belief, equality of rights, regardless of religious beliefs, and the right of everyone to perform their rituals and meet their religious needs.

Until 2014, there were 49 religious communities in Crimea that belonged to the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate and after December 15, 2018 to the Orthodox Church of Ukraine.

Today, only six religious communities of the Orthodox Church of Ukraine remain on the territory of Crimea. Three of them are under threat of termination.

We have been fighting for our right to pray in the Ukrainian church for six years in the Russian courts and in the European Court of Human Rights. More than twenty trials, but no Russian court has issued a decision that would protect the rights of Orthodox Ukrainians in Crimea.

More than 70 parishioners of the Crimean eparchy appealed to the UN Human Rights Committee in Geneva to protect their right for religious freedom in Crimea. They are looking for protection and support.

Today the main Cathedral of Volodymyr and Olga in the city of Simferopol is under threat of closing.

The authorities in Crimea in courts demand the Cathedral to be closed and its premises be returned to the “Ministry of Property and Land Relations” in Crimea. The ground floor of the premises have already been taken away in favor of the “Ministry”.

The “administration” of the city of Yevpatoria through court executive officers demands me to dismantle the church, to pay court expenses of over 50 000 rubles and to return the land plot of 25 square meters of the city.

I am a native Crimean, I was born and was raised in the Crimea. In 1932, Soviet authorities deprived my great-grandfather of all property and deported him to Arkhangelsk. In 1944, part of my family was deported beyond the Urals, just because they were Crimean Bulgarians. Today, only because I am Ukrainian and serve in the Orthodox Church of Ukraine I am deprived of the right to pray in my Ukrainian church in Crimea.

For 25 years along with the Ukrainians of Crimea we have been making everything possible to ensure the existence of the Orthodox Church of Ukraine in Crimea.

For six years I have repeatedly appealed both to the authorities in Crimea and president of the Russian Federation to preserve the Cathedral of Volodymyr and Olga in the city of Simferopol and ensure my ability to pray in this Cathedral until the end of my earthly days.

My appeal outlines the condition of Ukrainian living on the Crimean Peninsula.

The issue I raise today – is the ability of Ukrainians to exercise their rights and freedoms to have their own Ukrainian church in Crimea.

I request representatives of the UN Member States to approach immediately the Russian Federation for resolving these issues.

Concern is not the way to solve the problem. It is expressed today in all statements of Ukrainian and international organizations.

We need a practical solution that will ensure our constitutional right in Crimea to pray in our churches of the Orthodox Church of Ukraine in Ukrainian language for our people and our state.

I ask you to protect the rights and freedoms of the religious community of the Orthodox Church of Ukraine in Crimea.

The city of Simferopol, November 2020. Archbishop Clyment of Simferopol and Crimea, Head of the Crimean Eparchy of the Orthodox Church of Ukraine.